Podejmij wyzwanie ! - zdobądź nowe kwalifikacje/kompetencje.
Odwiedź nas!
Zapewnimy Ci kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej!

O projekcie Dla kogo

AKTUALNOŚCI

15.07.2019 r.
Informujemy, że rekrutacja do projektu w dalszym ciągu trwa. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

11.07.2019 r.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 12.07.2019 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe o tematyce: „Pracownik obsługi biurowej”.

05.07.2019 r.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 6.07.2019 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe o tematyce: „Kurs komputerowy z certyfikatem”

30.06.2019 r.
Informujemy, że rekrutacja do projektu w dalszym ciągu trwa. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

24.06.2019 r.
IX grupa rozpoczęła swój staż zawodowy od 24.06.2019 r. Rekrutacja do X grypy w dalszym ciągu trwa. Zachęcamy do udziału w projekcie również osoby niepełnosprawne.

16.06.2019 r.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 16.06.2019 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe o tematyce: „Techniki sprzedaży”, a od 17.06.2019 r. „Barman”.

15.06.2019 r.
Uprzejmie informujemy, że z dniem 15.06.2019 r. kilku Uczestników rozpoczyna swój udział w szkoleniach zawodowych o tematyce: „PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH”, ”PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH”, oraz „OPERATOR PROGRAMISTA OBRABIAREK STEROWANYCHNUMERYCZNIE”.

13.06.2019 r.

Harmonogram udzielania wsparcia – poradnictwo grupowe (WAPP)

Poniżej zamieszczamy harmonogram poradnictwa grupowego dla Uczestników Projektu „Kierunek praca!”.


Harmonogram może ulec zmianie, o czym będziemy niezwłocznie informować.


01.06.2019 r.
Z dniem 1.06.2019 r. rozpoczyna się realizacja szkolenia zawodowego o tematyce: „IT M5 MULTIMEDIA”

01.06.2019 r.
Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy rozpoczynają swoje staże zawodowe od 1.06.2019 r. Rekrutacja do projektu w dalszym ciągu trwa. Do udziału w projekcie zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

24.05.2019 r.

Harmonogram udzielania wsparcia – poradnictwo grupowe (WAPP)

Poniżej zamieszczamy harmonogram poradnictwa grupowego dla Uczestników Projektu „Kierunek praca!”.


Harmonogram może ulec zmianie, o czym będziemy niezwłocznie informować.


17.05.2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż od 20.05.2019 r. rozpoczyna się także szkolenie zawodowe o tematyce: "Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kv”.

15.05.2019 r.
Miło nam również poinformować, iż kolejni Uczestnicy rozpoczynają swoje staże zawodowe od dnia 16.05.2019 r., rekrutacja do kolejnych grup w dalszym ciągu trwa.

10.05.2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż od 13.05.2019 r. rozpoczyna się także szkolenie zawodowe o tematyce: "Spawanie metodą TIG I".

09.05.2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż od 10.05.2019 r. rozpoczyna się również szkolenie zawodowe o tematyce:
"MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH METALOWYCH".


07.05.2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż VII grupa rozpoczęła Indywidualne doradztwo zawodowe w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania, natomiast w dniach 13-14.05.2019 r. przeprowadzono poradnictwo grupowe dla tych Uczestników.

07.05.2019 r.

Harmonogram udzielania wsparcia – poradnictwo grupowe (WAPP)

Poniżej zamieszczamy harmonogram poradnictwa grupowego dla Uczestników Projektu „Kierunek praca!”.


Harmonogram może ulec zmianie, o czym będziemy niezwłocznie informować.


06.05.2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż od 07.05.2019r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe o tematyce:
"OPERATOR KOPARKOŁADOWAREK KL.III".


06.05.2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż od 07.05.2019 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe o tematyce:
"WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z WYŁACZENIEM SPECJALIZOWANYCH KAT. II WJO”.


06.05.2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż od 07.05.2019r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe o tematyce:
"WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE WJO I SPECJALIZOWANE ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM".


26.04.2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż od 27.04.2019 r. rozpoczyna się szkolenie zawodowe o tematyce:
"Inspektor ochrony danych (według rozporządzenia RODO)".


01.04.2019 r.
Miło nam poinformować, że z dniem 01.04.2019 r. 60 Uczestników rozpoczęło swoje staże zawodowe. Rekrutacja do kolejnych grup w dalszym ciągu trwa.

18.03.2019 r.
Uprzejmie informujemy, iż kolejne grupy rozpoczęły poradnictwo grupowe oraz Indywidualne doradztwo zawodowe w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania.

13.03.2019 r.

Rozpoczęcie doradzctwa zawodowego

Uprzejmie informujemy, iż w tym tygodniu pierwsze dwie grupy rozpoczynają Indywidualne doradztwo zawodowe w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwo grupowe dla kolejnych Uczestników Projektu: "Kierunek praca!". Na poradnictwie grupowym Uczestnicy nauczą się jak pokonywać bariery zawodowe, kształtować umiejętności nawiązywania kontaktów, przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne, poznają jak efektywnie poszukiwać pracy, poznają rynek pracy oraz zostaną przygotowani do wejścia na rynek pracy

12.03.2019 r.

Harmonogram udzielania wsparcia – poradnictwo grupowe (WAPP)

Poniżej zamieszczamy harmonogram poradnictwa grupowego dla Uczestników Projektu „Kierunek praca!”.


Harmonogram może ulec zmianie, o czym będziemy niezwłocznie informować.


01.01.2019 r.

„KIERUNEK PRACA!” – ZAPRASZAMY!

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację Projektu „KIERUNEK PRACA!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji nt. Projektu znajdą Państwo w zakładkach: „O Projekcie” oraz „Rekrutacja”.

O projekcie

Projekt „Kierunek praca!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Celem głównym Projektu jest „Wzrost zdolności do zatrudnienia 100 uczestników projektu zamieszkałych województwo podkarpackie poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do 30.06.2010 r.”

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych zbieżnych z potrzebami rynku pracy przez 100 uczestników do 30.06.2020 r.;
 • Nabycie wiedzy z zakresu aktywnego poszukiwania pracy przez 100 uczestników do 30.06.2020 r.,
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego przez 100 uczestników do 30.06.2020 r.

Dla osób zakwalifikowanych do Projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

1. Program doradczy

Składa się z następujących form wsparcia:

 • indywidualne doradztwo zawodowe (średnio 5h/os), którego celem jest opracowanie lub/i weryfikacja Indywidualnych Planów Działania - IPD. W tym celu zostanie przeprowadzona analiza kompetencji, predyspozycji oraz uwarunkowań społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych uczestnika oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Efektem będzie utworzenie IPD przy aktywnym udziale uczestnika, z którego będą wynikały dalsze działania i ich intensyfikacja mająca na celu aktywizację zawodową.

 • indywidualne poradnictwo zawodowe (średnio 3h/os), którego głównym celem będzie motywowanie uczestnika do aktywnego udziału w projekcie, aktywnego poszukiwania pracy, diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów stojących na drodze aktywizacji zawodowej.

 • poradnictwo grupowe – (16h/gr, 5 gr. średnio 10 os.) – autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna; zasady pisania dokumentów rekrutacyjnych; analiza rynku pracy.

2. Program szkoleniowy

Składa się z następującej formy wsparcia:

 • szkolenia zawodowe – dzięki którym uczestnicy projektu uzyskają kwalifikacje/kompetencje zawodowe, na które istnieje popyt na rynku pracy,

 • staż zawodowy dzięki któremu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności wykonywania danego zawodu i w konsekwencji znajdą i utrzymają zatrudnienie.

Uczestnikom Projektu oferujemy ponadto:

 • możliwość zwrotu kosztów przejazdu,
 • możliwość zwrotu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych,
 • catering podczas szkoleń,
 • PŁATNE staże,
 • ubezpieczenie NNW

Dla kogo

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, zamieszkałych województwo podkarpackie, należących do jednej z następujących grup:

 • osoby BIERNE ZAWODOWO,

Projekt skierowany jest w co najmniej 50% do osób zam. (w rozumieniu KC) miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.


Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w Projekcie, muszą spełnić poniższe warunki:

 • Osoba 15-29 lat,
 • Osoba zamieszkująca województwo podkarpackiego
 • Osoba BIERNA ZAWODOWO,
 • Osoba nie spełniające kryteriów grupy określonej dla trybu konkursowego 1.3.1.

W odniesieniu do głównych założeń projektowych preferowane będą osoby:

 • zam. obszary wiejskie – 2 pkt
 • niepełnosprawne – 5 pkt
 • bez doświadczenia zawodowego – 2 pkt
 • wykształcenie co najwyżej gimnazjalnym – 2 pkt
 • kobieta – 5 pkt
 • byli uczestnicy projektu z zakresu włączenia społ. realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO – 2 pkt

DOKUMENTY

Regulamin Projektu i Rekrutacji Kierunek praca Pobierz
Formularz zgłoszeniowy do Projektu Pobierz
Oświadczenie o statusie społecznym Kandydata w chwili przystąpienia do projektu Pobierz
Oświadczenie Kandydatatki o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych Pobierz
Oświadczenie świadczenie Kandydatatki o spełnieniu kryteriów dodatkowych Pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Pobierz
Oświadczenie Kandydatatki w projekcie „Kierunek praca!” o przynależności do kategorii NEET Pobierz
Oświadczenie Kandydatatki w projekcie „Kierunek praca!” o przynależności do grupy osób biernych zawodowo Pobierz
Oświadczenie Kandydatatki w projekcie „Kierunek praca!” o udziale w projektach z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO Pobierz
Oświadczenie Kandydatatki o aktualnym wieku w projekcie „Kierunek praca!” Pobierz
Oświadczenie Kandydatatki w projekcie „Kierunek praca!” o ubezpieczeniu nie ubezpieczeniu w KRUS Pobierz
Oświadczenie Kandydatatki o zamieszkaniu w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze w projekcie „Kierunek praca! Pobierz

KONTAKT

ISOFT Grzegorz Lasek

Biuro Projektu czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

www

staz.power.isoft.biz.pl

Adres

al. Sikorskiego 13 35-304 Rzeszów

Telefon

731 640 690, 769 400 362

Your message has been sent. Thank you!